Tsuyo no keimusho?

[ナンバカ] 強の刑務所?

Tsuyo no keimusho?
Silne więzienie?